Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định liên quan.

Các cơ quan nói trên phải phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án dân sự trong việc xác minh, cung cấp thông tin về giao dịch, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của các tổ chức, cá nhân, việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các địa phương rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng.

Riêng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Ảnh: Cục THADS Quảng Nam

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW và các văn bản liên quan; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

Đăng Tân