Tuy nhiên, để hoàn thành tốt kế hoạch đã được phê duyệt năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 ở các cấp thanh tra, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã được duyệt, thực hiện các cuộc thanh tra đúng Luật Thanh tra. Đồng thời, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để xử lý kịp thời theo chỉ đạo; công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh Tiền Giang về công tác thanh tra năm 2021 

Ngoài ra, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách Nhà nước và xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Đồng thời tăng cường các giải pháp để thực hiện các kết luận kiến nghị về thanh tra tồn đọng, kéo dài.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, việc xử lý sau thanh tra tại các tổ chức thanh tra trọng tâm là nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả thực hiện sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra của các đơn vị.

Ban hành kế hoạch thanh tra và hướng dẫn các tổ chức thanh tra xây dựng kế hoạch năm 2022 tập trung vào những nội dung và lĩnh vực quan trọng bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, chồng chéo theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và điều kiện tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tiến hành 46 cuộc thanh tra; đã ban hành 24 kết luận thanh tra đối với 36 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 4 tỷ đồng và 17.218,8m2 đất; đã kiến nghị thu hồi 897,6 triệu đồng, thu hồi 100m2 đất và đề nghị xử lý khác 3,12 tỷ đồng, 17.118,8m2 đất. Về xử lý hành chính, đã kiến nghị xử lý 15 tập thể, 119 cá nhân; lập thủ tục thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ 4 người.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong kỳ đã triển khai thực hiện 1.391 cuộc với 2.531 tổ chức, cá nhân. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu như: lĩnh vực hoạt động xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, giao thông vận tải, hành nghề y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm, nông nghiệp…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.219 trường hợp vi phạm với số tiền 1,95 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1,81 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 140,61 triệu đồng. Đồng thời, ban hành 624 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 3,09 tỷ đồng. Ngoài ra, nhắc nhở 437 trường hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 158 trường hợp theo quy định.

Đình Thuyết