Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra

Chương trình hành động của TTCP nêu rõ, trong công tác thanh tra sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN, TC). Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề: công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011-2017. Chú trọng thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra cấp dưới; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che, không xử lý các vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Liên quan tới công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, TTCP tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật tiếp công dân, Luật KN, Luật TC năm 2018, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, nhất là Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trong việc ban hành, tham mưu ban hành quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra KN, TC đông người, phức tạp .

Không chỉ vậy, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; đồng thời thường xuyên rà soát để kiến nghị hoặc ban hành theo thấm quyền, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC năm 2018. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KN, TC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc phức tạp. Có giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện kết luận các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của TTCP, trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của TTCP về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điếm nóng” và kịp thời xử lý các tình huống KN, TC đông người, phức tạp phát sinh; tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC vào sử dụng tới các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc và các đối tượng khác (nhất là các cơ quan giám sát và bản thân người KN, TC. Tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp công dân định kỳ. Ảnh minh họa - L.A 

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

Bên cạnh công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), TTCP cũng triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

Đồng thời, triển khai thi hành Luật PCTN năm 2019 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; tập trung, khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng… Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đàu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về PCTN; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo.

Theo Chương trình hành động, TTCP cũng sẽ tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyên, phổ biến về PCTN; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa TTCP với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung câp thông tin theo Chỉ thị sô 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Luật PCTN; đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tăng cường theo dõi, đánh giá công tác PCTN trên phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương; xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác PCTN đối với các bộ, ngành, địa phương để thấy rõ những nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt công tác PCTN; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN./.

Lan Anh