Theo đó, TTCP tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che, không xử lý các vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, TTCP sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra cấp dưới; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân tại Hà Nội. Ảnh Trần Huy

Về công tác tiếp dân, TTCP sẽ thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Thêm nữa, TTCP sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của TTCP; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.

Trong công tác PCTN, sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản…

Ngoài ra, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

TTCP cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị thực hiện việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN./.

Lan Anh