6 tháng đầu năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trên thực tế, hoạt động này được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của các sở ngành, huyện thị xã, thành phố trong việc tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ đã góp phần quan trọng đối với kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Bắc Ninh đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm được nhiều đơn thư tồn đọng, kéo dài, giảm thiểu bức xúc của nhân dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố tỉnh Bắc Ninh (ảnh minh họa, nguồn internet)

Cụ thể, trong kỳ, toàn tỉnh tiếp 1.444 lượt công dân (giảm 1.632 lượt so với cùng kỳ năm 2017) với 2.390 người; có 1.104 vụ việc (giảm 129 vụ so với cùng kỳ năm 2017) và có 23 lượt đoàn đông người với 773 người (giảm 33 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, cấp tỉnh tiếp 687 lượt công dân, với 523 vụ việc (giảm 1.123 lượt); cấp huyện tiếp 757 lượt công dân, với 581 vụ việc (giảm 509 lượt).

Cùng với công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh tiếp nhận 1.450 đơn thư các loại (giảm 62 đơn so với cùng kỳ năm 2017), gồm kỳ trước chuyển sang là 62 đơn, phát sinh trong kỳ 1.388 đơn thư; trong đó có 998 đơn đủ điều kiện xử lý, 452 đơn không đủ điều kiện xử lý. Tuy nhiên, qua phân loại chỉ có 49 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (giảm 38 đơn so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: có 26 đơn khiếu nại (cấp tỉnh 04 đơn; cấp huyện 22 đơn); 23 đơn đơn tố cáo (cấp tỉnh 03 đơn; cấp huyện 20 đơn). Hiện các cấp, các ngành đã giải quyết 27/49 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 55,1%.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn thành lập các Đoàn thanh tra, thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Có thể khẳng định, công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng tăng cường từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết vụ việc đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là việc chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thực hiện và thông tin báo cáo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự trong toàn tỉnh.

Bên cạnh các kết quả tích cực, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chưa dứt điểm, việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít.

6 tháng cuối năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại.

Đặc biệt, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

Minh Nguyệt