Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thanh tra đột xuất, ban hành các kết luận thanh tra và tiếp tục xây dựng dự thảo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra theo từng vụ việc.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp đã triển khai 05 đoàn thanh tra hành chính, đã ban hành 02 kết luận thanh tra và đang hoàn thiện các kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra, Bộ Tư pháp đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của cơ quan, đơn vị được thanh tra và kiến nghị xử lý theo quy định.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp đã triển khai 05 đoàn thanh tra chuyên ngành, đã ban hành 06 kết luận thanh tra trong đó có 01 kết luận thanh tra liên ngành và tiếp tục hoàn thiện các kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, các đối tượng được thanh tra còn một số vi phạm và sẽ được kiến nghị xử lý theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2020. Bộ Tư pháp đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 17.000.000 đồng.

Về thanh tra đột xuất, xác minh giải quyết KNTC, cùng kỳ, Bộ Tư pháp đã triển khai 20 đoàn thanh tra, xác minh liên quan đến giải quyết KNTC; đã ban hành 13 kết luận thanh tra đột xuất, giải quyết KNTC và đang hoàn thiện các kết luận thanh tra.

Thực hiện quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 cua Chính phủ, Bộ Tư pháp thường xuyên yêu cầu các đơn vị được thanh tra báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Về cơ bản, các đơn vị được yêu cầu đều đã nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tiếp tục giao Thanh tra Bộ và 02 đơn vị thuộc Bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Bộ Tư pháp đã được ban hành và yêu cầu các đơn vị, tổ chức là đối tượng thanh tra có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP.

Kết quả thanh tra 9 tháng năm 2020 cho thấy, một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật có liên quan, tuy nhiên qua thanh tra cũng đã phát hiện một số trường hợp sai phạm. Từ đó, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và có các hình thức xử lý nghiêm minh để làm gương trong toàn ngành. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các Sở Tư pháp và chỉ đạo Thanh tra Bộ hướng dẫn 02 đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung; triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; về công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đôc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

Đồng thời, xây dựng chương trình thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Bộ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; đề nghị bổ nhiệm, chuyển ngạch, nâng ngạch cho cán bộ thanh tra theo quy định. Tạo điều kiện để công chức thanh tra thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ thanh tra.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng./.

Lan Anh