Theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phê duyệt, Thanh tra TP HCM sẽ triển khai 13 đoàn, tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, quy định tiếp công dân của người đứng đầu.

Trong đó, 5 đoàn thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Hai đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, 4 đoàn thanh tra về kinh tế - xã hội, 1 đoàn kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP và 1 đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP HCM.

Trong quý 1 năm 2020, Thanh tra TP HCM sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Q.7 và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP du lịch văn hóa Suối Tiên cùng Công ty CP du lịch sinh thái Sơn Tiên.

Trong quý 2, thanh tra TP HCM sẽ thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND Q.Tân Phú. Đồng thời, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án tại BQL Đầu tư xây dựng khu vực Q.12, kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại UBND 15 quận, huyện và Sở Tài nguyên – Môi trường.

Vào quý 3 năm 2020, Thanh tra TP HCM sẽ thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND các quận: 8, 11, Bình Tân và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao. Vào quý 4, Thanh tra TP HCM sẽ thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng đối với Tổng giám đốc Công ty đầu tư tài chính nhà nước.

Thiên Ân