Kết quả 9 tháng năm 2018, công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, công tác đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra được tăng cường, hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên hầu khắp các lĩnh vực.

Không chỉ vậy, các cấp, các ngành đã quan tâm triển khai công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều cố gắng trong xác minh, giải quyết các vụ việc mới phát sinh; các đơn thư tiếp nhận được xử lý kịp thời theo quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra tại tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: L.Q

Để triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra, 3 tháng cuối năm 2018, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn cho biết, toàn ngành sẽ tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thực hiện thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng góp phần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Về nhiệm vụ cụ thể trong công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất; hoàn thành có chất lượng đảm bảo thời gian. Đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận thanh tra mới có hiệu lực. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đổi với các kết ỉuận còn tồn đọng. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các Nghị định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa mà ngành Thanh tra Bắc Kạn sẽ tập trung là giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo công văn số 2611/VPCP-V.I ngày 30/8/2017 của Văn phòng Chính phủ; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 3 tháng cuối năm, sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; các Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Luật.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, thu chi ngân sách; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Lan Anh