Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (CLQG) và Kế hoạch thực hiện UNCAC nhằm đánh giá việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện; mức độ hoàn thành mục tiêu; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong CLQG và Kế hoạch thực thi UNCAC trên địa bàn tỉnh kể từ khi ban hành CLQG đến nay. Đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được, ưu, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, biện pháp thực hiện cho giai đoạn 2020 - 2030 đạt hiệu quả cao.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu việc tổng kết CLQG và Kế hoạch thực thi UNCAC phải bảo đảm toàn diện và sâu sắc. Mặt khác, phải được chỉ đạo tiến hành từ cơ sở, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, khoa học, tiết kiệm và đúng tiên độ, thời gian đề ra; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ, nguồn internet.

Theo đó, nội dung tổng kết sẽ tập trung vào một số vấn đề, gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Riêng nội dung về việc thực hiện các nhóm giải pháp PCTN, tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, khó khăn, hạn chế, tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân. Trong đó, phân tích, đánh giá một số nội dung trọng tâm: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN.

Qua đó, kiến nghị đề xuất chiến lược PCTN giai đoạn 2020 - 2030 và thực hiện UNCAC; đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định hiện hành về PCTN còn vướng mắc, bất cập.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành tổng kết theo Đề cương hướng dẫn và gửi báo cáo tổng kết về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện việc tổng kết; tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo tổng kết CLQG và Kế hoạch thực hiện UNCAC trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết toàn tỉnh./.

Minh Nguyệt