Thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thành phần Đoàn thanh tra gồm các ông, bà: Bà Bùi Thị Oanh Hải – Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng nghiệp 4 làm Trưởng đoàn và các thành viên khác thuộc Phòng nghiệp 4.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung và quy định.

Quyết định cũng nêu rõ ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra, ông Lê Văn Thế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và giúp Chánh Thanh tra tỉnh xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

Dương Thái