Quý II năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 754 lượt đoàn, 1.533 lượt công dân với 541 vụ việc, trong đó: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp 189 lượt đoàn, 410 lượt công dân với 148 vụ việc; sở, ngành tiếp 67 lượt đoàn, 88 lượt công dân, với 47 vụ việc; cấp huyện tiếp 342 lượt đoàn, 503 lượt công dân với 196 vụ việc; cấp xã tiếp 156 lượt đoàn, 532 lượt công dân với 150 vụ việc. Số đoàn đông người (từ 5 người trở lên) có 40 lượt đoàn với 33 vụ việc.

Trong quý, các cấp, các ngành đã tiếp nhận 838 đơn (68 đơn KN, 97 đơn TC, 673 đơn khác), giảm 06 đơn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp nhận 390 đơn (38 KN, 58 TC, 294 đơn khác); sở, ngành tiếp nhận 93 đơn (13 KN, 17 TC, 63 đơn khác); cấp huyện tiếp nhận 189 đơn (07 KN, 10 TC, 172 đơn khác); cấp xã tiếp nhận 166 đơn (10 KN, 12 TC, 144 đơn khác).

Đơn KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 16 đơn, chiếm 9,69% tổng số đơn KN, TC được tiếp nhận.

Tính trong trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.419 lượt đoàn, 2.939 lượt công dân với 1.098 vụ việc, giảm 31 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, số đoàn đông người (từ 05 trở lên) giảm 07 lượt đoàn, 73 lượt công dân với 06 vụ việc.

Nội dung KN, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đòi lại diệc tích đất nông nghiệp đã thu hồi, chuyển nhượng cho các doanh nghiệp thực hiện dự án kinh tế - xã hội khi hết thời hạn giao đất theo Luật Đất đai năm 1993; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chế độ bảo hiểm xã hội…

Trong khi, nội dung TC chủ yếu là TC cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; TC thủ trưởng một số cơ quan hành chính trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC…

Về tình hình tiếp nhận và xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.374 đơn (112 KN, 176 TC, 1.086 đơn khác), so với cùng kỳ năm 2018 giảm 58 đơn (-4,05%).

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Thái Bình tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật TC năm 2018. Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên, phối hợp tham mưu việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, KN, TC của công dân ngay tại địa phương, cơ sở. 

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, TC đã có hiệu lực pháp luật. 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC nhằm hạn chế, tồn tại, cũng như thao gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC của các địa phương, đơn vị./.

Dương Thái