Cụ thể, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân; tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh. 

Đặc biệt, khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan của tỉnh, Trung ương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giải quyết KNTC, có biện pháp chấn chinh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh, chủ động đưa ra biện pháp để giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

Dương Thái