Công tác thanh tra, kiểm tra vốn là một trong những khâu quan trọng trong quản lý nhà nước. Thời gian qua, bám sát chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra; các cuộc thanh tra, kiểm tra và công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Bộ Công Thương tập trung vào những lĩnh vực, những khâu dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng như: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; thu chi ngân sách, mua bán hàng hóa và dịch vụ; quản lý sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; công tác cán bộ và thực thi công vụ nhất là ở vị trí công tác định kỳ phải luân chuyển; liên kết đào tạo; sử dụng ngân sách trong nghiên cứu khoa học; thực hiện các quy định về môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội… nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, đưa ra các biện pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo báo cáo, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, Thanh tra Bộ đã thực hiện 07 cuộc thanh tra hành chính (06 cuộc đột xuất, 01 cuộc theo kế hoạch, 03 cuộc đã có kết luận thanh tra, 04 cuộc đã kết thúc làm việc tại đơn vị, đang tổng hợp kết quả kiểm tra). Ngoài ra, có 32 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; 24 cuộc đã có kết luận thanh tra, 08 cuộc đang triển khai công việc. Nhờ đó, Bộ Công Thương được đánh giá đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2017. Đối với một số cuộc thanh tra do những lý do khách quan, đã thực hiện điều chỉnh, đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra theo quy định.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2017, Lãnh đạo Bộ và Thanh tra Bộ Công Thương đã tiếp 27 lượt công dân (56 người với 16 vụ việc) đến Phòng tiếp dân của Bộ Công Thương để trình bày phản ánh, kiến nghị, trong đó có 05 lượt đông người (05 người/lượt) và 02 lượt do Lãnh đạo Bộ chủ trì. Nội dung công dân phản ánh chủ yếu là việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về yêu cầu giải quyết chế độ đối với người lao động, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp nhà ở, tranh chấp hợp đồng, xử lý kỷ luật lao động…

Tổng số đơn Thanh tra Bộ nhận được trong năm báo cáo là 708 đơn với 367 vụ việc, trong đó, có 535 đơn có danh, 173 đơn nặc danh. Tuy nhiên, chỉ có 113 đơn với 32 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 247 đơn với 137 vụ việc thuộc thẩm quyền của đơn vị trực thuộc là, 348 đơn còn lại với 198 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan khác.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, đây là lĩnh vực công tác được Thanh tra Bộ đặc biệt chú trọng quan tâm. Chính sách phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, cản trở việc PCTN theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trước thực trạng đó, Bộ Công Thương đã xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ do đồng chí Bộ trưởng làm Trưởng Ban. Đồng thời, xây dựng, ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong kỳ báo cáo, Bộ Công Thương đã rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công Thương, Quy chế tiếp công dân, Quy chế xây dựng, thực hiện Kế hoạch kiểm tra và đáng chú ý nhất là: Việc rà soát, sửa đổi Quy chế quy định về tiêu chuẩn, quy trình công tác cán bộ có bổ sung về quy trình bổ nhiệm cán bộ theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; Chủ động triển khai Đề án thí điểm mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ do Bộ Nội vụ tổ chức.

Ngoài ra, để triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; Bộ Công Thương đã xây dựng, triển khai Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

Kết quả, đã có 81/81 đầu mối thuộc Bộ triển khai, thực hiện và báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Theo báo cáo, số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 là 27.471 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 27.443 người (đạt tỉ lệ 99,9%); số đã công khai là 27.221 bản (đạt tỉ lệ 99,2%). Trong năm 2017, Bộ cũng đã triển khai được 02 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh các công tác chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển lực lượng cũng được Thanh tra Bộ Công thương quan tâm. Điển hình, trong năm 2017, Thanh tra Bộ phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các công chức đang công tác tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công thương và Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định.

leftcenterrightdel
Tập thể cán bộ Thanh tra Bộ Công thương (Ảnh: Thanh tra Bộ) 

Trong quá trình hoạt động, Thanh tra Bộ đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cho các cá nhân, tập thể như Bằng khen, Cờ thi đua của các cấp, Bộ ngành... Đạt được thành tích này là do Thanh tra Bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được, trong hoạt động của Thanh tra Bộ cũng không tránh khỏi một số tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới Thanh tra Bộ ý thức rằng cần phát huy hơn nữa những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Theo đó, Thanh tra Bộ chú trọng tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng và xây dựng phương hướng hoạt động cụ thể cho thời gian tới như sau:

Một là, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ gắn với thanh tra việc thực thi chức trách, công vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt về hóa chất, dầu khí, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn và môi trường công nghiệp, thương mại…

Hai là, đẩy mạnh thanh tra kinh tế - xã hội, nhằm phát hiện xử lý, ngăn ngừa các vi phạm, chống thất thoát ngân sách, tài sản và nguồn lực nhân lực. Trong đó, tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và những lĩnh vực thường xảy ra vi phạm, còn nhiều yếu kém trong quản lý hoặc dư luận quan tâm.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 130/KL-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 345/KH-TTCP ngày 06/3/2008 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, phải tập trung thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài sau khi đã rà soát.

Bốn là, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung đến các trường hợp khiếu kiện đông người, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các tình huống phức tạp về khiếu nại, tố cáo.

Năm là, tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Sáu là, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng.

Bảy là, chú trọng thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những nơi đơn thư tố cáo về tham nhũng và dư luận xã hội quan tâm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

Quỳnh Nga