Theo đó, tại Quyết định số 88/QĐ-TTrB, Thanh tra Bộ Y tế quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food.

Trong đó, có 05 sản phẩm được sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, gồm: TPBS Biolac pedia, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 184/2018/DKSP ngày 03/5/2018; TPBS Biolac IQ-Grow, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 185/2018/DKSP ngày 03/5/2018; TPBS Biolac infant, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 183/2018/DKSP ngày 03/5/2018; TPBS Biolac mama, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018; TPBS Biolac gold, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký 002/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018. Đối với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, sau khi thu hồi sản phẩm, Công ty không được tiếp tục lưu hành. Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi sản phẩm, Công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố, được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, thu hồi 01 sản phẩm TPBS Biolac bone, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 001/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018 do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố. Theo đó, sau khi thu hồi sản phẩm, công ty không được tiếp tục lưu hành. Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, nếu đáp ứng các yêu cầu khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, Công ty được lưu hành bình thường.

leftcenterrightdel
 Một trong những sản phẩm bị Thanh tra Bộ Y tế thu hồi (ảnh internet)

Thu hồi 06 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, gồm: TPBS Hyperfood Grow-IQ, số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 182/2018/DKSP; TPBS Hyperfood pedia gold số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 180/2018/DKSP; TPBS Hyperfood Colostrum số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 181/2018/DKSP; TPBS Kvvon Plus Pedia Sure số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 188/2018/DKSP; TPBS Kwon Plus Grow- IQ số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 187/2018/DKSP; TPBS Kwon Plus Baby số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 186/2018/DKSP. Tất cả các sản phẩm này đều có ngày ký là 18/5/2018.

Đối với 06 sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, sau khi thu hồi sản phẩm, Công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn được công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài các sản phẩm, lô sản phẩm bị thu hồi nói trên, đối với nhữg sản phẩm do Công ty sản xuất sau ngày 12/6/2018 nếu theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định ATTP, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định số 89QĐ-TTrB, Thanh tra Bộ Y tế thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Trong đó, có 06 sản phẩm sản xuất, lưu hành nhưng không cố bố sản phẩm, gồm: TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow; TPBS Mooncare infant formula; TPBS Maxsure số 1; TPBS Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3. Các sản phẩm này sau khi thu hồi không được tiếp tục lưu hành.

Thu hồi 02 sản phẩm được sản xuất, lưu hành trước khi công bố sản phẩm; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, cụ thể: TPBS Nuca+ Pedia; TPBS Baby kid Pedia sure.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Y tế thu hồi 15 sản phẩm của Công ty Vinanusoy do có vi phạm nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, cụ thể: TPBS Nuca+ IQ - Grow; TPBS Nuca + Baby; TPBS Baby kid Grow - IQ; TPBS Baby kid support immune system &digestive health; TPBS Omega Gold Colostrum; TPBS Omega Gold IQ- Grow; TPBS Omega Gold Pedia; TPBS Kiddy 1; TPBS EnZym Grow; TPBS Bioplus infamt; TPBS Bioplus Kids gold; TPBS NuTa ka Meal Replace; TPBS VySure; TPBS D2 Plus; TPBS Soycal.

Với 15 sản phẩm này, sau khi thu hồi sản phẩm, Công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn được công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài các sản phẩm, lô sản phẩm bị thu hồi nói trên, đối với nhữg sản phẩm do Công ty sản xuất sau ngày 12/6/2018 nếu theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định ATTP, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Minh