Theo Kế hoạch kiểm tra số 1572/KH-TTCP, hoạt động kiểm tra dự kiến diễn ra trong Quý IV năm 2020 tại thanh tra 03 địa phương: một tại Miền Bắc, một tại miền Trung - Tây Nguyên và một tại miền Nam.                                                                             

Trưởng Đoàn kiểm tra là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Mục đích của hoạt động kiểm tra công tác CCHC tại Thanh tra các địa phương để nắm bắt những vướng mắc trong công tác CCHC; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trên một số lĩnh vực, từ đó có biện pháp chỉ đạo tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC trên một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng tại một số địa phương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra trong thực hiện CCHC.

Đặc biệt, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo trong một cuộc họp về CCHC. Ảnh: L.A

Kế hoạch 1572/KH-TTCP nêu rõ 07 nội dung của công tác CCHC, cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC

Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn với tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ, ngành và địa phương trên tất cả các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC. 

Công tác cải cách thể chế

Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra việc triển khai và kết quả đạt được của địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC trên một số lĩnh vực (thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng) và các thủ tục hành chính (TTHC) khác liên quan đến cá nhân, tổ chức; tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các hình thức công khai, minh bạch TTHC; việc công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của địa phương; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy

Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có; đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của bộ máy.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức

Kiểm tra tình hình triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Công tác cải cách tài chính công

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công.

Công tác hiện đại hóa nền hành chính

Xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra hoặc kiểm tra trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về Thanh tra Chính phủ. Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện CCHC và những đề xuất, kiến nghị (theo nội dung Đề cương hướng dẫn kèm theo Kế hoạch này).

Khi kết thúc kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ; đồng thời gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra về thời gian, địa điểm kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra ít nhất 05 ngày làm việc./.

Lan Anh