leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đã trình bày các chuyên đề về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; Việc thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và chuyên đề tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo  Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới, đặc biệt là công tác dân vận của các Cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt nội dung về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị sau Hội nghị này, cán bộ Thanh tra Chính phủ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm phương pháp, tác phong, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng và tăng cường đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về nghiên cứu thêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Thanh tra Chính phủ và các tổ chức đảng để không ngừng nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tế đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Huy Trần