leftcenterrightdel
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong 15 năm qua. Ảnh minh họa 

Kế hoạch nêu rõ, việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW nhằm đánh giá thực trạng tình hình thực hiện Chiến lược xây dựng hoàn thiện pháp luật của Thanh tra Chính phủ trong 15 năm qua với trọng tâm là hoàn thiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân; phát huy vai trò của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh; đề xuất định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc tổng kết Nghị quyết số 49/NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Từ đó đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp trong thời gian tới; phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tổng kết 15 năm thực hiện đối với Nghị quyết 48-NQ/TW phải bảo đảm đánh giá một cách khách quan, toàn diện, chính xác quá trình thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân. Việc đánh giá kết quả đạt được cần căn cứ vào quan điểm chỉ đạo được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương, các tiêu chí, nội dung do Ban chỉ đạo hướng dẫn và Kế hoạch tổng kết Nghị quyết của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, làm rõ kết quả đạt được, chưa đạt được so với yêu cầu của Nghị quyết 48-NQ/TW đặt ra và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phân tích nguyên nhân của những thành công và hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW. Bảo đảm sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị có liên quan trong việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW.

Đối với Nghị quyết 49-NQ/TW thì nội dung tổng kết phải bám sát vào mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết; Việc đánh giá cần căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực, tham mưu, trực tiếp triển khai tổng kết và tổng hợp báo cáo từ các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu của Kế hoạch này./.

Lan Anh