Thanh tra tỉnh Quảng Ninh quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất rừng và việc giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích đất rừng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 và giai đoạn trước đó (nếu có liên quan).

Đối tượng thanh tra gồm có UBND huyện Hải Hà và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc tại đơn vị ( kể từ ngày công bố quyết định thanh tra). 

Thành phần Đoàn Thanh tra gồm có các ông, bà: Bà Cao Thị Hồng Phương - Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo I làm Trưởng đoàn cùng các thành viên khác.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ, nội dung thanh tra theo kế hoạch được duyệt và chấp hành các quy định về công tác thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra./.

Dương Thái