leftcenterrightdel
 Ảnh: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên, do ông Vũ Duy Ninh, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Thời hạn Thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị. 

Sau khi thanh tra, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, báo cáo và đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

Quyết định thanh tra cũng yêu cầu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra. 

Cùng với đó, Chánh thanh tra tỉnh Cao Ngọc Dương trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/09/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./. 

Việt Anh