Theo đó, Thanh tra tỉnh quyết tâm, trong năm 2018, 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thuộc lĩnh vực thanh tra được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của ngành. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh đều được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh được sắp xếp, kiện toàn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kịp thời, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức và người dân vào thực hiện công tác cải cách hành chính.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của cơ quan; tin học hóa quy trình giải quyết công việc, thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu và quản lý hồ sơ công việc qua mạng điện tử. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và phấn đấu đạt ở mức độ 3 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, thống kê các quy định, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh và Phòng tiếp công dân của cơ quan./.

Đoàn Cần