Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được phê duyệt, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương, đặc biệt là Thanh tra Thành phố phải tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo toàn ngành Thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2018 và triển khai 100% các Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; đảm bảo tiến độ thanh tra, kết thúc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra theo quy định; phấn đấu giảm thiểu thấp nhất tỷ lệ Đoàn thanh tra chưa hoàn thành chuyển sang thực hiện trong năm 2019, phục vụ thiết thực, có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Khóa X của Đảng bộ Thành phố.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới cụ thể: Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND quận, huyện; chú trọng công tác thu hồi tiền, tài sản sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra; đảm bảo công khai kết luận thanh tra, tạo điều kiện giám sát của hệ thống chính trị và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; chủ động, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo kết luận số 282/TB-VP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng UBND Thành phố.

leftcenterrightdel
Thanh tra TP HCM tại Hội nghị trực tuyến về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC 

Bên cạnh đó,  UBND Thành phố cũng  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cũng như Thanh tra Thành phố xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2019 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, làm cơ sở để khảo sát, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những lĩnh vực có nhiều hạn chế, tồn tại lớn trong thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực tại Thành phố. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý nội dung đất đai, mặt bằng nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và xử lý tốt sự trùng lắp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

6 tháng đầu năm 2018, toàn Thành phố đã thực hiện 142 cuộc thanh tra, trong đó có 52 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang và 90 cuộc thanh tra triển khai mới tại 231 đơn vị. Kết quả thanh tra đã phát hiện 61/231 đơn vị có sai phạm. Trong đó, sai phạm về kinh tế hơn 300 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 138 tỷ 896 triệu đồng (đã thu hồi hơn 136 tỷ 305 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,13%); kiến nghị xử lý khác hơn 161 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 56 tập thể và 76 cá nhân, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 vụ việc.

Đình Thuyết