Giao đất, cho thuê đất… sai quy định

Qua thanh tra, phát hiện 6 hồ sơ dự án giao đất, cho thuê đất không thể hiện việc thẩm định chủ đầu tư có khả năng huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, Dự án xây dựng nhà văn phòng, sân chơi, nhà sàng lựa hạt giống, kho lạnh, phòng thí nghiệm tại xã An Phước (Long Thành) do Công ty TNHH Nông Hữu làm chủ đầu tư không thực hiện ký quỹ nhưng đã cho thuê đất. Đồng thời, dù Công ty TNHH Nông Hữu chưa thực hiện ký quỹ nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 18 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND.

Đồng thời, việc 08 hồ sơ dự án chọn kiểm tra việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất đều không thực hiện đánh giá tác động môi trường do sử dụng đất là không đúng theo quy định.

Đặc biệt, thanh tra phát hiện các quyết định giao đất, cho thuê đất của 08 hồ sơ, thể hiện nhiều thiếu sót, sai phạm. Cụ thể, quyết định không có nội dung quy định trách nhiệm đưa tin lên trang thông tin điện tử (03 hồ sơ); quyết định không có nội dung căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hằng năm (03 hồ sơ); quyết định ghi mục đích sử dụng là đất giáo dục (01 hồ sơ); quyết định không ghi nội dung giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định mốc giới và giao đất trên thực địa…

Kết luận thanh tra nêu rõ, thời gian quy định của 08 hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời gian thực hiện từ 41 ngày đến 390 ngày) là không đúng theo quy định tại Điều 61 Nghị 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất ( quy định không quá 20 ngày từ thời điểm giải phóng mặt bằng xong).

Bên cạnh đó, việc Sở TN&MT không ghi thông tin về diện tích đất lúa bị thu hồi trong quyết định giao đất, do đó không có thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án có thu hồi đất lúa chuyên dùng. Theo quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai chưa quy định rõ trách nhiệm của từng ngành, đơn vị, địa phương dẫn đến công tác phối hợp trong quá trình thực hiện còn khó khăn.

Kiến nghị xử lý nhiều Giám đốc Sở

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trên, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân sai phạm. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiến hành kiểm tra việc thẩm định chủ đầu tư có khả năng huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác đối với 06 hồ sơ thực hiện đúng theo pháp luật. Tiến hành rà soát về nội dung đánh giá tác động môi trường khi sử dụng đất đối với 08 dự án mà kết luận thanh tra đã chỉ rõ và xử lý triệt để theo quy định.

Thực hiện rà soát đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh có thu hồi đất lúa chuyên dùng để thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng pháp luật. Triển khai dứt điểm việc chuyển đất không thu hồi tiền sang thuê đất theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 60 Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và xử lý Giám đốc các Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ đã để xảy ra sai phạm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân. Triển khai thực hiện xử lý dứt điểm và triệt để những sai phạm kết luận thanh tra nói trên.

Thiên Ân