leftcenterrightdel
 Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I
Theo Quyết định, đoàn thanh tra do ông Đoàn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác (bao gồm cả các nguồn huy động dưới mọi hình thức) tại Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I, II và Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V. Thời kỳ thanh tra là giai đoạn 2017 - 2018 và các thời kỳ có liên quan. Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị các Trường thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật liên quan; chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và các yêu cầu của đoàn thanh tra theo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Về phía đoàn thanh tra, đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan, đảm bảo đúng nội dung, thời gian, phạm vi thanh tra.

PV