leftcenterrightdel
 Thanh tra quận Hà Đông
Thực hiện tốt công tác thanh tra

Năm qua, Thanh tra quận Hà Đông đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra trên cơ sở bám sát chỉ đạo, định hướng của Thanh tra thành phố Hà Nội; chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Quận ủy, UBND quận Hà Đông. Ngày 13/12/2019, UBND quận ban hành Quyết định số 4996/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra quận. Theo đó, năm 2020, Thanh tra quận Hà Đông chủ trì tiến hành xong 07 cuộc thanh tra, bao gồm 01 cuộc thanh tra đột xuất, 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch ở các lĩnh vực: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; quản lý đất đai, xã hội, quân sự - quốc phòng, giáo dục.

Qua thanh tra, đã chỉ ra và chấn chỉnh những thiếu sót trong việc thực thi nhiệm vụ của thủ trưởng các đơn vị liên quan, UBND các phường; đồng thời tham mưu cho UBND quận thu hồi số tiền hơn 550 triệu đồng về ngân sách. Đề nghị đưa vào quản lý sử dụng theo quy định 370,6m2 đất công; thanh lý hợp đồng cho thuê 5142,8m2 đất công. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo quy định. Thanh tra quận đã tham mưu UBND quận xây dựng các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương, của thành phố Hà Nội liên quan đến quận Hà Đông phải thực hiện; đồng thời tham mưu báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp đảm bảo theo quy định.

Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

Hà Đông là quận đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa cao, đã và đang triển khai xây dựng nhiều dự án, nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, các trục giao thông trọng điểm. Kéo theo đó là tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án phát triển đô thị, công tác giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng lấn chiếm đất công trái phép; mâu thuẫn giữa cư dân với Ban Quản trị, Chủ đầu tư tại các khu chung cư... dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư khiếu kiện, yêu cầu các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết để ổn định tình hình địa phương. Do đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được UBND quận quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

Thanh tra quận đã phối hợp với Ban Tiếp công dân quận tham mưu cho Chủ tịch UBND quận thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo đúng quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng tháng, lãnh đạo UBND quận tiếp công dân định kỳ vào 02 ngày vào thứ tư tuần thứ hai và thứ tư tuần thứ 4; đồng thời, tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND thành phố; HĐND thành phố, Bí thư Quận ủy.

Bên cạnh tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận, Ban Tiếp công dân quận thường xuyên trực tiếp công dân, tiếp nhận đơn vào các ngày làm việc trong tuần. Năm 2020, lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ được 452 lượt với 601 người; Ban Tiếp công dân quận tiếp thường xuyên được 373 lượt với 419 người. Tổng số đơn tiếp nhận đủ điều kiện xử lý 900 đơn; trong đó, đơn chuyển UBND phường và các đơn vị giải quyết 375 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 525 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, việc bầu ban quản trị, kinh phí bảo trì, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở tại các chung cư; công dân đề nghị được giao đất dịch vụ (do UBND quận đang rà soát theo chỉ đạo của UBND thành phố, điển hình là công dân phường Hà Cầu); kiến nghị về nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; kiến nghị về việc cấp giấy phép xây dựng, đăng ký biến động liên quan đến các thửa đất do UBND huyện Thanh Oai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở năm 2003.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND quận giao Ban Tiếp công dân quận tham mưu xử lý, giao các phòng ban đơn vị liên quan, UBND các phường kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc các đơn vị giải quyết đơn đảm bảo thời gian quy định.

Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết, UBND quận thành lập các Tổ công tác có sự tham gia của các ngành (trong đó có Thanh tra quận) để kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn; góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, Thanh tra quận có công chức tham gia Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội và được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI”.

leftcenterrightdel
Nhiều năm qua, Thanh tra quận luôn được Quận ủy, UBND quận Hà Đông khen tặng Tập thể lao động tiên tiến, Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Xứng đáng là “tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra quận là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CT/TU của Quận ủy; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Chương trình 07-CT/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu cho UBND quận chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ban hành các kế hoạch về thực hiện; kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,

Đồng thời, thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội” nhằm tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2020, trên địa bàn quận Hà Đông không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng cũng như bị xử lý kỷ luật.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm qua, Thanh tra quận luôn được Quận ủy, UBND quận Hà Đông khen tặng Tập thể lao động tiên tiến, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 100% công chức, đảng viên Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% công chức, đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên chính; 02 công chức được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên. Đặc biệt, năm 2017 Thanh tra quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội. Năm 2020, Thanh tra quận vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 02 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Tin tưởng rằng, trong những năm tới, ngành Thanh tra quận Hà Đông tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, xây dựng ngành Thanh tra ngày càng lớn mạnh, đáp ứng sự tín nhiệm của nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”./.

Duy Phường