Tại buổi công bố Quyết định, Trưởng Đoàn thanh tra thay mặt cơ quan ra quyết định thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra được quy định tại Điều 46, 47 Luật Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra quy định tại Điều 57, 58 Luật Thanh tra. Đồng thời, thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, gồm: trình tự thực hiện việc cổ phần hóa; việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; việc bán cổ phần; việc quản lý, sử dụng chi phí cổ phần hóa; việc quản lý, sắp xếp lao động trước và sau khi cổ phần hóa; việc quản lý quỹ, nộp tiền về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; việc quản lý và sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước... Thời kỳ thanh tra là từ khi chuẩn bị cổ phần hóa đến khi hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, khi cần thiết Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

leftcenterrightdel

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 khẳng định, sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Thành phố, cũng như cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra làm việc.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Thành phố Cần Thơ Trần Phước Hoàng cho rằng, việc thanh tra tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 là thực hiện theo kế hoạch thường xuyên của Thanh tra Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Mục đích cuộc thanh tra nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Qua đó, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý và bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật; đồng thời, kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật (nếu có). 

Ông Hoàng cũng lưu ý trong quá trình thanh tra, cơ quan được thanh tra vẫn hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Đề nghị Lãnh đạo Công ty phân công cán bộ chuyên môn cùng phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi Đoàn thanh tra yêu cầu. Trên cơ sở Kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt, Đoàn thanh tra phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để có thể rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra phải thực hiện chức năng giám sát theo kế hoạch đã phê duyệt và báo cáo kết quả giám sát cho Chánh Thanh tra theo đúng quy định.

Đình Thuyết