leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo đó, đối tượng thanh tra, gồm: Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời điểm thanh tra tính từ khi Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh được Nhà nước cho thuê đất đến nay. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ theo chế độ).

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 13 thành viên do ông Nghiêm Quang Tuấn, Thanh tra viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Hữu Tài, Phó trưởng phòng Quy hoạch – Kế hoạch, Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó Trưởng đoàn.

Quyết định số 20/QĐ-UBND nêu rõ: Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung của Quyết định, báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên Đoàn Thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 46 và Điều 47 của Luật Thanh tra năm 2010.

Bên cạnh đó, đối tượng thanh tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức, cá nhân có các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra nêu trên, có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt kế hoạch của Đoàn thanh tra, chỉ đạo, theo dõi, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

Minh Nguyệt