Việc phát động phong trào thi đua nhằm mục đích tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thế, cá nhân trong ngành thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu qua công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dường nâng cao nhận thức chinh tri, tư tưởng, phẩm chât đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức thanh tra.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, tổ chức phong trào thi đua phải thực chất, tránh hình thức; xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện; đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

leftcenterrightdel

Nội dung của cuộc phát động “Đoàn kết, kỷ cương trách nhiệm, hiệu quả” nhấn mạnh vào việc quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra về truyền thông vẻ vang của ngành; vai trò công tác thi đua khen thưởng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng tố chức thanh tra trong sạch, vững mạnh.

Về mục tiêu, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng sẽ tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các Vi phạm pháp luật. Thực hiện 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Thêm vào đó, trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được giao. Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH- TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ gắn với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất; tăng cường thanh tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng; kiên trì, quyết tâm thực hiện việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điêu hành và hoạt động của ngành. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát động, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác chuyên môn, trong rèn luyện đạo đức, tác phong cán bộ thanh tra./.

PLH