Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Thực hiện Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, trong Quý IV năm 2018 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vê tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

leftcenterrightdel
 Bắc Giang tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra và công tác tiếp dân ngày 03/10/2018. (Ảnh: internet) 

Quý I, II năm 2019 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo.

Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Sở Tư pháp, UBND huyện, thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh, huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố hàng năm tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh pháp luật về tố cáo và công tác giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật vê tố cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Về tổ chức thực hiện, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh giao công việc cụ thể cho Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở ban ngành của tỉnh và các tổ chức đoàn thể./.

Minh Nguyệt