Theo đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh đều được đợn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cừa liên thông khi có yêu cầu. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh được sắp xếp, kiện toàn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, đảm bảo kịp thời, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. 100% các phòng thuộc Thanh tra tỉnh được xác định vị trí việc làm và thực hiện theo quy định; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, nhăm đáp ứng tôt yêu cầu, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đồng thời, Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức và người dân vào thực hiện công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của cơ quan; tin học hóa quy trình giải quyêt công việc, thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu và quản lý hồ sơ công việc trên mạng điện tử. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của cơ quan; cung cấp các dịch vụ công trực tuyên ở mức độ 2 và phấn đấu đạt ở mức độ 3 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung thực hiện tập trung vào tăng cường chỉ đạo việc thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, rà soát, thống kê các quy định, thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền thanh tra tỉnh; niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính trên điện tử Thanh tra tỉnh và Phòng tiếp công dân của cơ quan, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhức, trách nhiệm của cơ quan hành chính, của cán bộ, công chức công vụ; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính. Đẩy các phong trào thi đua trong cơ quan và toàn ngành Thanh tra động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích./.

Đoàn Cần