Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC thực hiện 6 nội dung CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm 2017, Thanh tra tỉnh đã thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Hàng tháng, Tổ kiểm tra do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra thưòng xuyên hoặc đột xuất để có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm xảy ra.

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành nhằm xác định tính phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành quản lý được thực hiện tại cơ quan. Đồng thời, tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại đơn vị do ƯBND tỉnh ban hành. Thanh tra tỉnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng số thủ tục hành chính đã được công bố theo danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được công khai trên trang thông tin điện tử của ngành là 04 bộ thủ tục hành chính.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Về nội dung hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, 100% văn bản đi và đến đã được xử lý trên mạng internet, quy trình xử lý văn bản đi/đến được thực hiện đầy đủ. Tiếp tục đổi mới lề lối và phương thức làm việc, tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính;cải tiến chế độ hội họp theo hướng tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ hành chính. Phát huy tối đa về cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai trên Internet; tiếp tục nâng cấp phần mềm Tiếp công dân quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc góp phần tạo hiệu quả hơn trong quá trình làm việc…

Theo Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng 9 đầu năm, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, khuyến khích tự nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình cải cách hành chính đang được tiến hành trong cả nước.

Qua công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức rõ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, góp phần thúc đấy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC của cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện trên nhiều nội dung: Cải cách thế chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác cải cách hành chính của thanh tra tỉnh trong 9 tháng đầu năm vẫn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể, mức độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu, kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức vẫn còn có hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiện đại. Hạ tầng, trang thiết bị công nghệ vẫn còn chưa đồng bộ với hệ thông chung của tỉnh.

Ngoài ra, do đặc thù về chuyên môn của cơ quan Thanh tra nên việc triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính còn gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là thực hiện cơ chế một cửa trong CCHC.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính. Chú trọng công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục tăng cưòng kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện chương trình CCHC./.

Dương Nguyễn