Trong Quý I/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, đồng thời khuyến khích tự nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình cải cách hành chính đang được tiến hành trong cả nước...

Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, công tác CCHC của cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện trên các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyến biến tích cực.

Cụ thể, đối với công tác cải cách thể chế, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tham gia ý kiến vào phần mềm đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC; Tham gia ý kiến vào hồ sơ công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, danh mục văn bản hết hiệu lực một phần do HĐND-ƯBND tỉnh Lào Cai ban hành năm 2017; QĐ ban hành quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn Lào Cai; Dự thảo quy định khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sẳc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng; xây dựng Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực QLNN của Thanh tra tỉnh năm 2018...

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về cải cách thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị cua tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại cơ quan; tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại đơn vị do ƯBND tỉnh ban hành. Đối với cải cách về tài chính công, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ gửi các phòng tham gia ý kiến, chỉnh sửa, ban hành.

Đối với hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới lề lối và phưong thức làm việc, tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện văn hóa công sở; tuân thủ Quy chế làm việc, cải tiến chế độ hội họp theo hướng tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ hành chính. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh phát huy tối đa về cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai trên Internet; tiếp tục nâng cấp phần mềm Tiếp công dân quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức biết sử dụng tin học trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc hiệu quả hơn; tiếp tục triển khai việc thực hiện ISO trong hoạt động của cơ quan đến các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không những góp phần cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nưóc và nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh Lào Cai nói riêng; mà còn giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về cải cách hành chính một cách rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh Lào Cai trong 9 tháng đầu năm vẫn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể, do đặc thù về chuyên môn của cơ quan Thanh tra nên việc triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính còn gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác chuyên môn.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong thời gian tới, đặc biệt là trong Quý II/2018, Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện chương trình CCHC.

Dương Nguyễn