Thực hiện Thông báo số 1696-TB/TU ngày 10/3/2020 của Thường trực tỉnh ủy, thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thanh tra tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bao gồm một số dung như sau: Tạm dừng các cuộc họp, làm việc, đối thoại, xác minh đơn thư của các Đoàn Thanh tra kinh tế xã hội, Đoàn xác minh đơn KNTC với các công dân, cơ quan, tổ chức liên quan đến hết ngày 29/3/2020. Yêu cầu các Trưởng đoàn thanh tra, Đoàn xác minh phải có văn bản thông báo đối với công dân, cơ quan, tổ chức liên quan đến đoàn thanh tra, đoàn xác minh (đối với các Đoàn đã hết thời hạn xác minh, thanh tra trực tiếp tại đơn vị). Đồng thời trong thời gian tạm dừng làm việc, yêu cầu các Đoàn chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, chuẩn bị sẵn sàng làm việc khi kết thúc thời gian tạm dừng làm việc trực tiếp. Đối với các cuộc thanh tra, các đoàn xác minh đơn thư KNTC được giao cho các phòng chuyên môn và Văn phòng dự kiến triển khai trong thời gian tạm dừng, yêu cầu các Trưởng phòng và Chánh Văn phòng chỉ đạo các công chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, dự thảo các văn bản liên quan, văn bản yêu cầu báo cáo sẵn sàng triển khai khi kết thúc thời gian tạm dừng.

Trong thời gian đến hết ngày 29/3/2020, yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn, các Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra tập trung hoàn thiện các vụ việc còn tồn đọng, đồng thời thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ các cuộc thanh tra, các cuộc xác minh nội dung đơn thư theo danh sách đã được gửi tới các phòng. Giao cho Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tăng cường công tác vệ sinh cơ quan, phòng làm việc để phòng tránh dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm soát việc ra vào trụ sở cơ quan thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cơ quan thanh tra tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19, tuân thủ các biện pháp đã được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thống của tỉnh và Trung ương./.

Dương Thái