leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra 

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (bao gồm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành), thời gian thanh tra 30 ngày. Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên do ông Lê Đắc Cảnh- Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Trưởng đoàn.

Ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra Thành phố cũng cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm của Thanh tra Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt theo Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019. Trong quá trình thực hiện thanh tra, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai phân công cán bộ phụ trách chuyên môn cùng phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi Đoàn thanh tra yêu cầu; đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; đề nghị Tổ giám sát thực hiện chức năng giám sát theo kế hoạch đã phê duyệt và báo cáo kết quả giám sát cho Chánh Thanh tra Thành phố theo đúng quy định.

Thiên Ân