leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Giang, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn; ông Nguyễn Tất Thành, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng I, Cục II, Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 (trường hợp cần thiết và những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quy chế giám sát, kiểm tra Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh