Cụ thể, các nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đều hoàn thành đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phối hợp tốt với thanh tra các Bộ, ngành, địa phương trong thực thi công vụ.

Năm 2017, Uỷ ban Dân tộc đã chỉ đạo Thanh tra Ủy ban triển khai 02 cuộc thanh tra hành chính kết hợp công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch được duyệt tại 02 đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc là Vụ Chính sách dân tộc và Tạp chí Dân tộc. Nội dung chủ yếu tập trung thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, công tác phòng, chống tham nhũng của 02 đơn vị trực thuộc cơ quan Uỷ ban Dân tộc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban giao. Qua công tác thanh tra tại các đơn vị, Thanh tra Uỷ ban đã phát hiện một số thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ như sau: Công tác triển khai nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch; quản lý sổ sách, chứng từ chưa cẩn thẩn, khoa học, công tác phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức... Thanh tra Uỷ ban đã có kiến nghị đơn vị được thanh tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình quản lý.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: Ủy ban Dân tộc)

Đối với Thanh tra chuyên ngành, trong quá trình tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, các trưởng đoàn thanh tra đều tuân thủ chặt chẽ các qui định về qui trình thủ tục luật định và chuyên môn nghiệp vụ: Các cuộc thanh tra đều có quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc xây dựng các nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các đoàn thanh tra đã chấp hành đầy đủ, kịp thời, chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất với người ra quyết định thanh tra và Lãnh đạo Uỷ ban. Qua thanh tra, các đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc đã phát hiện ra một số sai phạm, đồng thời chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của một số cơ quan giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị các biện pháp xử lý về kinh tế, hành chính, kỷ luật theo đúng quy định của Nhà nước. Yêu cầu cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan về những thiếu sót sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để chấn chỉnh và khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý điều hành.

Như vậy, trong năm 2017, Uỷ ban Dân tộc đã triển khai đảm bảo nội dung thanh tra, thời hạn thanh tra theo đúng kế hoạch được duyệt, qui mô và chất lượng các cuộc thanh tra được đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban.

Đối với công tác tiếp công dân, trong năm 2017, có 179 lượt công dân đến trụ sở Uỷ ban Dân tộc để phản ánh, kiến nghị, trong đó có 13 đoàn đông người. Tuy nhiên, các nội dung công dân kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Dân tộc nên cán bộ tiếp dân đã giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng thời, Uỷ ban đã phối hợp tốt với cơ quan an ninh sở tại tổ chức việc tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Quy chế Tiếp công dân của cơ quan; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban đối với đoàn đông người đến khiếu nại, kiến nghị có nhiều tình tiết phức tạp để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai phối hợp giải quyết, không để tình trạng phức tạp xảy ra, cán bộ tiếp dân đã giải thích rõ ràng cho bà con hiểu đúng về chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn một số trường hợp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng qui định của pháp luật.

Trong năm 2017, Ủy ban tiếp nhận 79 đơn của công dân. Việc phân loại và xử lý đơn thư đã có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng quy định. Những năm gần đây tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban Dân tộc tăng, chủ yếu đơn của đồng bào dân tộc thiểu số gửi vượt cấp. Qua nghiên cứu nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về thu hồi và đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, việc phá hoại rừng phòng hộ, xử lý các hành động sai trái của các nhóm người tại địa phương, xử lý một số cán bộ tại địa phương lợi dụng chức quyền thu lợi cá nhân... các lĩnh vực này chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương nơi sở tại và các cơ quan tư pháp.

Để chủ động làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp tình hình, trong năm 2017, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành một số văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị các địa phương giải quyết một số vụ việc phức tạp có liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với công tác xử lý sau thanh tra, trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã đôn đốc bằng văn bản đối với các đối tượng thanh tra trong việc chấp hành kết luận thanh tra, nghiêm túc thực hiện các quyết định thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra. Một số tỉnh đã có báo cáo về việc thực hiện thực hiện kết luận thanh tra và đã ra văn bản đôn đốc đối với các doanh nghiệp, nhà thầu về việc chấp hành kết luận thanh tra. Nhờ làm tốt công tác xử lý sau thanh tra mà các kiến nghị trong các kết luận thanh tra của Thanh tra Ủy ban được thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban Dân tộc cho biết, trong năm 2018, Thanh tra Ủy ban sẽ tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. đặc biệt, quan tâm chú trọng giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài không được xem xét giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, lãng phí, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đề xuất thanh tra đối với tổ chức, cá nhân có biểu hiện tham nhũng; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận, đề xuất xử lý các vụ việc tham nhũng xảy ra.../.

Dương Nguyễn