leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Theo đó, sẽ thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Tư Nghĩa trong 45 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, lễ.

Thời kỳ thanh tra đối với nội dung tiếp công dân, giải quyết KN, TC, từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra; đối với nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan cần làm rõ, Đoàn thanh tra có quyền xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Cao Đình Hòa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Luật Thanh tra năm 2010; quy định về tổ chức, hoạt động, mối quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 26/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp giám sát hoạt động cùa Đoàn thanh tra./.

Lan Anh