Cụ thể, ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động số 8872/CTr-UBND về “Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Trong đó, có một số nhiệm vụ UBND tỉnh giao liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện chỉ đạo trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các cấp; cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành cùng với Thanh tra tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ không thanh tra các cuộc ngoài kế hoạch đã được phê duyệt 

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Đối với các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể. Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có); đồng thời, tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản cũng yêu cầu Thanh tra các cấp, Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành triển khai thực hiện kịp thời văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên trong Báo cáo công tác thanh tra Quý III/2020, Quý IV/2020 và năm 2020, gửi về Thanh tra tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo ngay về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đình Thuyết