leftcenterrightdel
 Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh internet)

Riêng các vụ khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh giải quyết đạt 100%. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, 100% các vụ việc được giải quyết theo đúng trình tự thủ tục và đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, về mức độ hoàn thành nhiệm vụ triển khai kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2019, Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, chất lượng và thời gian triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian quy định và kết luận chính xác, đúng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc trong thi hành công vụ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, phấn đấu 100% văn bản tham mưu, báo cáo cho Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng yêu cầu và đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra các năm trước còn tồn đọng. Trong đó, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 85% đối với các Kết luận thanh tra trong năm 2019.

Mặt khác, cử từ 3-5 cán bộ, công chức đi đào tạo quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, 100% văn bản đến, 100% đi phải được xử lý, trao đổi qua môi trường mạng nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền điện tử theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh.

Đặc biệt, đảo đảm 100% công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh hiểu và áp dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào công tác chuyên môn; gắn việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với công tác thi đua, khen thưởng tại Thanh tra tỉnh; 100% công chức, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm dùng chung./.

Hoàng Minh