Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018 của Bộ Y tế là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của Bộ Y tế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP của các đơn vị.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực. Về quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước: Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý.

Về quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, trong năm 2018, Bộ Y tế thực hiện THTK, CLP thông qua việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu thông qua tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Bộ Y tế sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng chương trình THTK, CLP năm 2018 và các biện pháp thực hiện cho phù hợp với đơn vị mình, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2018. Trong đó phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

leftcenterrightdel
 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Y tế phải gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng (ảnh internet)

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước và nợ công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước và nợ công; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, xử lý đối với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả Đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP. Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, như: Cơ chế điều hành và tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình có nguồn từ ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương; quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên thiên nhiên; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách…

Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

Trong việc triển khai THTK, CLP, các đơn vị thuộc Bộ Y tế phải xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý của mình./.

Hoàng Minh