leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang kết luận phiên họp liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN gần đây.  Ảnh: haugiang.gov.vn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, trong tháng 8, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện 58 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giảm 105 cuộc so với cùng kỳ, nội dung chủ yếu trên các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch, tài chính, lao động - thương binh và xã hội. Kết quả thanh tra, kiểm tra: số tổ chức vi phạm 01; nội dung vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực tài chính; số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 57,72 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp 54 lượt với 54 người, giảm 68 lượt với 64 người so với tháng trước. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 05 lượt với 05 người, cấp huyện tiếp 49 lượt với 49 người. Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng là 61 đơn, chủ yếu nhận qua dịch vụ bưu chính (giảm 24 đơn so với tháng trước, lũy kế là 404 đơn); trong đó, có 30/61 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước (23 đơn khiếu nại và phản ánh, kiến nghị 07 đơn). Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết trong tháng là 66 vụ (tồn kỳ trước chuyển sang 36 vụ, phát sinh 30 vụ), đã giải quyết 28/66 vụ, đạt tỷ lệ 42,42%; còn 38 vụ đang trong quá trình thẩm tra, xác minh, chờ bố trí gặp gỡ, đối thoại theo quy định của pháp luật (trong hạn 21 vụ, quá hạn 17 vụ, do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến thời gian giải quyết).

Trong công tác PCTN, tỉnh đã thực hiện 05 cuộc (tháng trước chuyển sang 03 cuộc), lũy kế thực hiện 16 cuộc; đã ban hành kết luận thanh tra 02 cuộc đối với 02 đơn vị, qua thanh tra chưa phát hiện vi phạm.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kết luận sau thanh tra; nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Xử lý và phản hồi kịp thời theo quy định các thông tin, phản ánh của người dân trên Hệ thống phản ánh hiện trường. Trong thời gian tới, cần duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kết luận sau thanh tra; nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Xử lý và phản hồi kịp thời theo quy định các thông tin, phản ánh của người dân trên Hệ thống phản ánh hiện trường (Hau Giang App).

Hà Tuấn