Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã triển khai 156 cuộc thanh tra hành chính, bao gồm 147 cuộc theo kế hoạch và 09 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 97 cuộc thanh tra tại 180 đơn vị, phát hiện sai phạm 29.380 triệu đồng và 327 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 55 tổ chức và 172 cá nhân có sai phạm, phát hiện 01 vụ việc chuyển cơ quan điều tra.

Toàn ngành thực hiện 32 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó, đã ban hành kết luận 31 cuộc tại 40 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 27 tổ chức và 155 cá nhân có sai phạm.

Cũng trong kỳ, toàn ngành đã thực hiện 505 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 30 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 475 cuộc triển khai trong kỳ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, đã ban hành kết luận 487 cuộc đối với 455 tổ chức và 3.000 cá nhân.

leftcenterrightdel
 Tỉnh Nghệ An thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan thanh tra. Ảnh: L.A

Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 1.538 tổ chức và cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước là 1.238 triệu đồng; ban hành 1.532 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 7.007 triệu đồng.

Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ an sẽ thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch năm 2021 đã được các cấp, các ngành phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra; tăng cường giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng định hướng Chương trình thanh tra năm 2022 gửi Thanh tra Chính phủ. Rà soát, đối chiếu, xử lý trùng lặp, tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh và hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan thanh tra./.

Lan Anh