Theo đó, UBND tỉnh Nam Định xác định PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tạo sự tự giác, thống nhất về nhận thức, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về PCTN, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu.

Cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định liên quan, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian, thời điểm, hình thức công khai theo quy định. Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện việc công khai đối với lĩnh vực quản lý, theo dõi, như: Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn việc công khai dự toán, ngân sách; Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đầu tư công; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực cán bộ…

Về xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu rà soát, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Các Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định; chỉ đạo các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành để áp dụng tại đơn vị mình, đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đặc biệt, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án văn hóa công vụ.

Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 cũng phải được các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định Luật PCTN năm 2018 và các quy định liên quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, gắn với việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và các bản án, quyết định của các cơ quan tố tụng đã có hiệu lực thi hành; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN trong năm 2020, UBND tỉnh Nam Định còn phải chú trọng công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Các địa phương, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, quyết định, kiến nghị sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

Thủ trưởng các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 07/UBND-VP8 ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định liên quan...

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN để người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tham nhũng, tiêu cực./.

Minh Nguyệt