Tập trung nhiệm vụ hoàn thiện thể chế

Cụ thể, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của TTCP triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Tổng TTCP kết quả thực hiện Chương trình hành động.

Bên cạnh đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình hành động này đạt hiệu quả cao nhất.

Trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, TTCP triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2020; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của TTCP theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020; thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của TTCP và kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của TTCP do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh ban hành và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của TTCP.

Trong công tác cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính, kiểm soát việc quy định, thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP. Kiểm soát chất lượng công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử của TTCP.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản QPPL. Duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng việc thẩm định các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng TTCP; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP (nếu có).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Quang Hiếu 

Điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy được sở trường, năng lực

Về công tác tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thì tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan theo Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của TTCP; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy được sở trường, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra. Cử cán bộ tham gia khóa học lớp nghiệp vụ và quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Liên quan tới công tác quản lý hành chính và hiện đại hoá nền hành chính, TTCP sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền của TTCP theo quy định của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu, mua sắm theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi của cơ quan; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của cơ quan TTCP tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của cơ quan.

Đồng thời, TTCP sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Mở rộng áp dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý các văn bản nội bộ; duy trì hoạt động thường xuyên hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo chất lượng của các cuộc họp giao ban và hội nghị ngành cũng như các cuộc họp đột xuất; duy trì hỗ trợ triển khai phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo và phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia hệ thống báo cáo cho các bộ, ngành, địa phương; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tiếp công dân (đăng ký và hẹn lịch tiếp công dân trên mạng thông tin điện tử).

Ngoài ra, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông suốt cho các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành tác nghiệp tại cơ quan. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong ngành, A83 Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao công tác đảm bảo an ninh mạng./.

Lan Anh