Theo đó, công điện nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ KN, TC, kiến nghị, phản ánh sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh còn tồn đọng chậm được giải quyết; hiệu quả giải quyết KN, TC tại một số cơ quan, địa phương chưa cao...

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Tại Công điện số 12/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp…

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân thường xuyên theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình KN, TC để giải quyết kịp thời đúng quy định ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tập trung phối hợp xử lý kịp thời các tình huống KN, TC phức tạp, đông người đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở trụ sở các cơ quan Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương cử lãnh đạo và Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp công dân, vận động, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương; Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 09/10/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặc khác, cần thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; quá trình giải quyết phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức tốt việc đối thoại với công dân khi giải quyết KN; Thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả rà soát phải lập kế hoạch cụ thể, có biện pháp tích cực để giải quyết từng vụ việc. Những vụ việc có khó khăn vướng mắc, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành về chính sách, chế độ phải chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất phương án giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp; tổ chức thực hiện triệt để các quyết định giải quyết KN, tranh chấp, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, tổ chức theo Kế hoạch công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng, nắm chắc diễn biến tình hình KN, TC, nhất là những vụ việc KN, TC đông người, vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương để tham mưu, phối hợp với chính quyền cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Lan Anh