Cụ thể, Quý I năm 2020, các tổ chức thanh tra trong tỉnh Thanh Hóa triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 38 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 08 cuộc thanh tra đột xuất, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 28 cuộc và ban hành kết luận 23 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 5.428,93 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.634,49 triệu đồng, kiến nghị khác 2.794,44 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 18 tổ chức và 11 cá nhân.

Bên cạnh đó, Thanh tra các sở, ngành tiến hành 108 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (số cuộc có thành lập đoàn là 31, số cuộc thanh tra độc lập là 77); tiến hành thanh tra, kiểm tra 113 cá nhân và 303 tổ chức. Qua thanh tra phát hiện 72 cá nhân, 75 tổ chức có vi phạm; số tiền sai phạm 2.664,88 triệu đồng (trong đó cá nhân 195,38 triệu đồng, tổ chức 2.469,5 triệu đồng), kiến nghị thu hồi 1.051,77 triệu đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 52 tổ chức, 71 cá nhân với số tiền xử phạt 1.139,03 triệu đồng.

Trong Quý I, toàn tỉnh đã ban hành 02 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra, tổ chức 06 tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) với 827 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Lê Linh 

Mặt khác, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh được giao trách nhiệm chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị trong tỉnh, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh như kiểm toán, Cục thuế, Hải quan, Kho bạc... để kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Quý I, năm 2020, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, KN, TC của công dân. Theo đó, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 2.790 lượt người tăng 794 lượt (so với cùng kỳ năm 2019 tiếp 1.996 lượt), trong đó: Tiếp thường xuyên 1.827 lượt người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 963 lượt người, cấp tỉnh tiếp 220 lượt người; cấp huyện tiếp 1.004 lượt người; các sở, ban ngành tiếp 193 lượt người; cấp xã tiếp 1.3731ượt. Trong thời kỳ báo cáo, có phát sinh 01 lượt đoàn khiếu kiện đông người đến KN, TC.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các địa phương triển khai đồng bộ kế hoạch công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, nhất là trong các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. Tiếp tục tăng cường gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách pháp luật, hợp lý, hợp tình. Qua công tác tiếp dân, Chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết tránh tình trạng bức xúc, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nội dung KN của công dân tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường GPMB, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ chiếm 73%; các nội dung KN liên quan đến chế độ chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo chiếm 27%. Nội dung TC chủ yếu về các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai của một số cán bộ chủ chốt cấp xã; nội dung TC liên quan đến tham nhũng chiếm 23,7%, lĩnh vực hành chính chiếm 70%, lĩnh vực tư pháp chiếm tỉ lệ 6,3%.

Có thể nói, trong công tác quản lý nhà nước về KN, TC, Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, không để xảy tình hình phức tạp về đơn thư, giảm phát sinh các đoàn khiếu kiện đông người góp phần đảm bảo về an ninh, trật tự, chính trị xã hội. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận với các ngành và lực lượng vũ trang năm 2020./.

Lan Anh