http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/ubnd-huyen-tien-du-bac-ninh-sai-pham-noi-tiep-sai-pham-trong-quan-ly-ve-dat-dai-va-xay-dung-185970

Chưa thực hiện đúng pháp luật về quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất

Để xảy ra những tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân chủ quan là do UBND thị trấn Lim (Chủ đầu tư) còn nhiều hạn chế về chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện dự án.

“Đặc biệt Chủ đầu tư chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện Tiên Du; chưa quyết tâm cao trong giai đoạn đầu thực hiện dự án, trong giải phóng mặt bằng; các đơn vị tư vấn còn nhiều thiếu sót phải lập điều chỉnh, trình phê duyệt bổ sung nhiều lần”, Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr-NV1 chỉ rõ.

Mặt khác, UBND huyện Tiên Du, UBND thị trấn Lim và các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện Tiên Du, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Các đơn vị tham gia xây lắp, tư vấn còn kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, chưa thiết lập đầy đủ hồ sơ xác định giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành theo hợp đồng đã ký.

Thanh tra tỉnh khẳng định: “Các khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm trực tiếp thuộc về người đứng đầu các đơn vị: Chủ đầu tư UBND thị trấn Lim; đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây lắp; cán bộ tài chính, cán bộ địa chính; của UBND thị trấn Lim, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiên Du đối với nội dung đất đai, thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng, tham mưu cho UBND huyện Tiên Du phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dự án. Chủ tịch UBND huyện Tiên du, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên du, Công ty Cổ phần đấu giá Kinh Bắc; một số hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án, trong nội dung liên quan đến thực hiện các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá, xây dựng nhà kiên cố trên diện tích trúng đấu giá. Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND thị trấn trong quản lý trật tự xây dựng. Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện Tiên Du, trong triển khai thực hiện việc xử lý trách nhiệm của người vi phạm, theo kết luận của Thanh tra tỉnh và kết luận giải quyết đơn của UBND huyện Tiên Du”.

leftcenterrightdel
 Tuyến phố trung tâm thị trấn Lim, Tiên Du. Ảnh: Internet

Thu hồi trên 2,3 tỷ đồng của 02 lô đất còn thiếu

Từ những khuyết điểm đã nêu, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chi cục Thuế huyện Tiên Du thu hồi toàn bộ số tiền 2.301.080.000đ của 01 hộ, trúng đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất còn thiếu và số tiền phạt chậm nộp tiền của các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nộp về NSNN theo quy định.

Riêng đối với thị trấn Lim, phải hoàn chỉnh hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, tại khu Bãi Lán; thúc đẩy nhà thầu thi công xây lắp, thi công ngay một số hạng mục còn dở dang và hoàn chỉnh hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền  phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại khu Cầu Chiêu, thôn Lũng Sơn; tổ chức thanh toán, quyết toán đối với các đơn vị tư vấn, xây lắp sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng công trình hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Mặt khác, thị trấn Lim và đơn vị thi công xây lắp thực hiện giảm trừ chi phí xây lắp so với giá trị A-B đã ký xác định giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành, trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán số tiền 71.631.000đ, tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở khu Bãi Lán so với giá trị quyết toán A-B đã ký kết; khi ký xác định khối lượng xây lắp hoàn thành, phải thực hiện giảm trừ chi phí số tiền 95.828.000đ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở khu Cầu Chiêu.

UBND huyện Tiên Du xem xét, bố trí vốn để thanh toán cho các nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn theo quy định.

Tiếp tục xử lý tập thể, cá nhân vi phạm trong việc tạm thu tiền của các hộ dân

Ngoài việc yêu cầu UBND thị trấn Lim kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có các khuyết điểm đã nêu trong kết luận; Thanh tra tỉnh Bắc Ninh còn yêu cầu Chi cục Thuế huyện Tiên Du tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có quan đến việc cung cấp thông tin, tài liệu của Chi cục Thuế huyện Tiên Du về tính số tiền phạt chậm nộp của 05 người trúng đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất, cho Đoàn thanh tra, và trong việc chưa có biện pháp để thu tiền phạt chậm nộp theo thông báo của cơ quan Thuế đối với các hộ nêu trên.

Đặc biệt, UBND huyện Tiên Du tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có vi phạm trong việc chỉ đạo và tổ chức tạm thu tiền của các hộ dân liên quan đến dự án, theo kiến nghị đã nêu trong Kết luận số 54/KL-UBND ngày 17/01/2017 giải quyết đơn của UBND huyện Tiên Du và trong công tác quản lý, bàn giao tài liệu kế toán theo Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr-NV1 ngày 17/6/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Về đất đai, Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiên Du chỉ đạo UBND thị trấn Lim và các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, để được tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô còn lại tại khu Bãi Lán và lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu Cầu Chiêu theo quy định; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn Lim nói riêng.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Lim thiết lập các phiếu chi của những hộ đã ký nhận tiền đền bù trên danh sách nhận tiền, nhưng chưa ký phiếu chi để lưu trữ theo quy định; tổ chức đền bù, hỗ trợ số diện tích một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt bổ sung những chi phí phát sinh đã chi nhưng chưa được phê duyệt làm cơ sở cho việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án.

Ngoài ra, UBND huyện Tiên Du chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện có biện pháp đôn đốc bà Nguyễn Thị Hiền, nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn thiếu theo quy định./.

Minh Nguyệt