Kịp thời, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trong 6 tháng đầu năm, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP tập trung chỉ đạo các đơn vị, cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Ngày 4/4/2019, Ban Cán sự đảng TTCP đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/BCSĐ về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, đồng thời phối hợp với Đảng ủy TTCP lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TTCP đối với công tác dân vận.

Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TTCP tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới; kịp thời quán triệt, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về “Năm dân vận chính quyền”, như: Văn bản số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 về Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ trong công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/01/2019 của Ban Dân vận Trung ương phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng TTCP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC).

Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân.

Riêng đối với Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo phối hợp các cục, vụ, đơn vị thực hiện tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư KN, TC, thực hiện nghiêm việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo. Qua đó, góp phần hạn chế vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

leftcenterrightdel
Ngày 06/5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì tiếp công dân để xem xét về một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội (ảnh: thanhtra.gov.vn)

Tinh gọn bộ máy, biên chế; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, TTCP đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 thay thế Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP.

Theo đó, tổ chức bộ máy của TTCP hiện nay chỉ còn 20 đơn vị. Trong đó, có 01 đơn vị là Văn phòng Đảng - Đoàn thể được thành lập theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, đổi tên một số cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, Vụ I, Vụ II, Vụ III không còn cấp phòng, giảm 09 phòng; giảm 03 đầu mối, gồm: Sáp nhập 01 phòng của Văn phòng TTCP, 01 phòng của Vụ Hợp tác Quốc tế, 01 phòng của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III).

Số lượng biên chế tinh giản năm 2018 so với năm 2015 là 24 biên chế (trong đó đối tượng giảm do thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là 07 công chức, viên chức). Hiện nay, TTCP đang tiến hành triển khai Kế hoạch số 585/KH-TTCP, Kế hoạch số 586/KH-TTCP ngày 23/4/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức của cơ quan TTCP giai đoạn 2019-2021.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm công tác của mình, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát hiện những mô hình thực sự đem lại hiệu quả, có sức lan tỏa và bền vững để nhân ra diện rộng.

Luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC

Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TTCP chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đặc biệt Ban Tiếp công dân Trung ương tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

TTCP đã phối hợp với lực lượng công an để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong các thời gian: Trước Tết Nguyên đán, diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều, kỳ họp Trung ương và Quốc hội để có biện pháp kịp thời xử lý các tình huống khiếu kiện phức tạp xảy ra; phối hợp với địa phương và lực lượng an ninh trong việc tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về KN TC; vận động, hỗ trợ cho công dân trở về trong thời gian trước Tết Nguyên Đán (đã vận động được 160 công dân và hỗ trợ hỗ trợ kinh phí tầu xe cho 131 công dân trở về địa phương).

Đặc biệt, TTCP đã cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và khảo sát, nghiên cứu đề tài cấp quốc gia do Ban Dân vận Trung ương chủ trì tại các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Hải Dương. Tham dự buổi đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum với người dân thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum tại tỉnh Kon Tum; đối thoại với công dân tại địa phương liên quan đến việc thi công Hồ chứa nước Rào Trổ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã cử Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC liên quan đến dự án Khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên và tham gia tổ công tác tại Thủy điện Bản Chát, Lai Châu. Thông qua đối thoại, kiểm tra góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân; đồng thời cũng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của công dân, nhất là đối với những vụ việc mà công dân đang KN, TC.  

Cùng với đó, TTCP đã trả lời đầy đủ các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội, các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Chính phủ, TTCP.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư là làm tốt công tác dân vận

Qua thực tiễn triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, Ban Cán sự đảng TTCP rút ra một số bài học, kinh nghiệm.

Thứ nhất, về nhận thức, phải luôn thấu suốt quan điểm tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng chính là thực hiện công tác dân vận, làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng là làm tốt công tác dân vận chính quyền và ngược lại. Đây cũng chính là một nội dung trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền.

Thông qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước, các địa phương đối với công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân, giải quyết KN, TC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, cũng giúp giải thích, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong thực hiện quyền KN, TC, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, đối với các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, phải có sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền, sự tham gia tích cực của cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thì nơi đó hầu như phát sinh rất ít vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, hoặc giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc đông người, phức tạp.

Thứ ba, một trong những yêu cầu rất quan trọng trong công tác tiếp công dân giải quyết KN, TC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp là phải chủ động nắm thông tin, nắm tình hình, phải có sự kết nối thông tin thường xuyên, kịp thời giữa Trụ sở tiếp công dân Trung ương và các địa phương nơi phát sinh vụ việc, với các cơ quan chức năng. Từ đó có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.  

Thứ tư, khi có các đoàn khiếu kiện đông người đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Trụ sở với địa phương, các cơ quan chức năng, nhất là với lực lượng an ninh để có phương án xử lý trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên địa bàn Thủ đô./.

Hoàng Minh