Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ngành với địa phương

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, trong thời gian từ 16/8/2018 đến 15/8/2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Luật, Nghị định, Chỉ thị, Kế hoạch về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH 13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Văn bản số 53/UBND-VP10 ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019 với trọng tâm là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC…

Thông qua việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC của công dân, trong chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tiếp tục được nâng lên; công tác giải quyết KNTC được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo.

Đặc biệt, đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân giữa sở, ngành với địa phương nhất là các cơ quan có liên quan, như: Thanh tra, Tài nguyên, Giao thông, Xây dựng... Các vụ việc mới phát sinh đã được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; các vụ việc tồn đọng, kéo dài được tập trung rà soát, giải quyết, đã hạn chế tái khiếu, tái tố, khắc phục cơ bản tình trạng công dân tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan nhà nước để khiếu kiện.

Cụ thể, từ ngày 16/8/2018 đến 15/8/2019, toàn tỉnh đã tiếp 3.374 lượt công dân (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước) với 24 lượt đoàn đông người có từ 5 người trở lên.

Nội dung công dân đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các cơ quan hành chính Nhà nước KNTC, đề nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, tranh chấp đất đai; tài chính tín dụng, chính sách xã hội...

leftcenterrightdel
 Các KNTC của công dân chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai (ảnh intenet)

Đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, xử lý 1.280 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước). Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền là 40 vụ (giảm 39,3% so với cùng kỳ năm trước), đã giải quyết 32/40 vụ, đạt tỷ lệ 80%; tổng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền 41 vụ (giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước), đã giải quyết 29 vụ, đạt tỷ lệ 70,7%.

Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 08 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 16 đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân (Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 01 cuộc tại 05 đơn vị).

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân đã được Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, bám sát các quy định của pháp luật cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giải quyết các vụ việc KNTC cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại đã được thanh tra, kiểm tra nhưng chậm được khắc phục, như: Việc tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện vẫn còn một số buổi ủy quyền cho cấp Phó, Thanh tra, Văn phòng thực hiện việc tiếp công dân; một số vụ việc chỉ đạo giải quyết chậm, thời gian kéo dài (tập trung vào các nội dung đề nghị, kiến nghị của công dân); việc lập, lưu trữ hồ sơ một số vụ việc chưa phân mục và lập bảng kê danh mục hồ sơ, tài liệu; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về KNTC chủ yếu tổ chức thông qua hội nghị lồng ghép và trên đài truyền thanh... nên hiệu quả chưa cao.

Tập trung chỉ đạo và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Trong thời gian tới, tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Quyết định của Bộ Chính trị, Thanh tra Chính phủ… về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, nhất là đối với các các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Mặt khác, giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC mới phát sinh theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật về KNTC. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC, tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung chỉ đạo và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được rà soát theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh và theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Xây dựng kế hoạch, phương án, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, giải pháp, thời gian giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc tồn đọng, kéo dài; đối với các vụ việc của các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan khác chuyển đến, các cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan chuyển đơn theo đúng quy định.

Đòng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; thường xuyên liên hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tiếp, hướng dẫn công dân, giải quyết các vụ việc KNTC vượt cấp lên cơ quan Trung ương./.

Dương Thái