Mới đây, HĐND tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc ban hành Quy chế nhằm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của công dân; tăng cường mối liên hệ giữa công dân với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; giám sát các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) đúng quy định của pháp luật, góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tiếp nhận đơn KNTC, KNPA của công dân và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị giải quyết những vướng mắc, bức xúc của Nhân dân trong việc giải quyết KNTC.  

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Quy chế quy định: Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân ít nhất một ngày trong một quý; Phó Chủ tịch và các ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch HĐND tỉnh.  

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân một ngày trong một tháng, không kể trường hợp tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo đăng ký của các tổ chức, công dân và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Thời gian, địa điểm, nội dung tiếp công dân được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Theo nội dung Quy chế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tiếp công dân; cung cấp thông tin, tư liệu có liên quan khi được yêu cầu. Mặt khác, xây dựng kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh…

Người đứng đầu sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tham gia hoặc cử cấp phó tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khi có yêu cầu. Tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc KNTC, KNPA khi Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu.

Về tổ chức thực hiện, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện, phương tiện, kỹ thuật và tài liệu cần thiết liên quan để Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định./.

Minh Nguyệt