Giải quyết 345 đơn khiếu nại, tố cáo với 332 vụ việc

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị tiến hành xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời, phân loại chính xác đơn thư của công dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua theo dõi, kiểm tra cho thấy hầu hết số đơn thư của người dân gửi đến các cấp đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời theo quy định, đặc biệt tại cấp huyện, cấp tỉnh (của cấp xã nhiều đơn vị theo dõi chưa tốt), góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, tổng số đơn KN, TC trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp 345 đơn, với 332 vụ việc (năm 2019 tăng 19,5% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm 2020 giảm 34,1% so với cùng kỳ). Đã giải quyết 279 đơn = 268 vụ việc, đạt 81%. Số vụ việc đã giải quyết thuộc thẩm quyền đều đúng thời hạn; các vụ việc khác đang trong thời hạn giải quyết.

Trong số vụ việc đã giải quyết xong, có 34 vụ việc công dân rút KN thông qua công tác giải thích, thuyết phục trong quá trình xác minh; số vụ việc công dân KN đúng 12 vụ việc; số vụ việc KN sai 145 vụ; số vụ việc KN đúng một phần 07 vụ. Có 03 vụ việc công dân TC đúng; có 65 vụ việc TC sai; có 21 vụ việc TC đúng một phần; đã kiến nghị 02 vụ chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh giải quyết theo quy định pháp luật.

Riêng Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp nhận, thụ lý giải quyết 22 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền, bằng 22 vụ việc (năm 2019 giảm 23,5% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm 2020 bằng so với cùng kỳ). Đã giải quyết 21 đơn = 21 vụ việc, đạt 95%. Số vụ việc đã giải quyết thuộc thẩm quyền đều đúng thời hạn; các vụ việc khác đang trong thời hạn giải quyết. Trong số vụ việc đã giải quyết xong, có 06 vụ việc công dân rút KN thông qua công tác giải thích, thuyết phục trong quá trình xác minh; số vụ việc công dân KN đúng 06 vụ việc; số vụ việc KN sai 06 vụ. Không có vụ việc TC đúng hoàn toàn; có 02 vụ việc TC đúng một phần, 01 vụ TC đang trong thời gian giải quyết.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Hầu hết các kết luận, quyết định giải quyết được công khai

Cùng kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan cấp tỉnh cũng ban hành 22 quyết định giải quyết KN thuộc thẩm quyền và 22 kết luận giải quyết TC; riêng Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành 17 quyết định giải quyết KN và 02 thông báo đình chỉ giải quyết KN và 2 kết luận giải quyết TC. Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan cấp huyện ban hành 145 quyết định giải quyết KN và 62 kết luận giải quyết TC. Chủ tịch UBND cấp xã ban hành 1 quyết định giải quyết KN và 5 kết luận giải quyết TC. Số còn lại của các vụ việc được ban hành bằng các văn bản giải quyết khác hoặc đang trong thời gian xác minh giải quyết.

Đối với các vụ việc KN, TC (kể cả kiến nghị, phản ánh) của công dân do các cơ quan Trung ương chuyển đến, đều được Chủ tịch UBND tỉnh giao và chỉ đạo các ngành, các địa phương kịp thời xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và báo cáo Trung ương kịp thời, đúng quy định. Trong kỳ báo cáo có 39 vụ việc do các cơ quan Trung ương chuyển đến UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan xem xét, giải quyết và báo cáo.

Qua hoạt động giải quyết KN, TC trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về KN, TC. Qua thống kê, theo dõi, kiểm tra tại các ngành, địa phương cho thấy tình hình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết KN, TC đã đi vào thực hiện nền nếp, ngày càng hiệu quả và tuân thủ đúng qui định pháp luật (từ khâu tiếp nhận, thụ lý, xác minh, kết luận và thi hành quyết định, kết luận giải quyết). Hầu hết đơn thư KN, TC của người dân đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết, trả lời theo qui định.

Ngoài ra, quá trình giải quyết KN, TC, các cơ quan, đơn vị đã tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; các kết luận TC, quyết định giải quyết KN đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời và theo đúng quy định pháp luật. Hầu hết các kết luận, quyết định giải quyết được công khai, thông báo cho đối tượng liên quan một cách đầy đủ, đúng pháp luật và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Do vậy, công tác giải quyết KN, TC trên địa bàn thời gian qua đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết được KN, TC phát sinh, kịp thời bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương./.

Lan Anh